Miljømålsætninger

Læs mere om vores miljømålsætninger og projekter her

I Billund Lufthavn ønsker vi at være blandt de førende lufthavne, når det gælder miljømæssige løsninger. Vores klare målsætning er derfor at:

  • Vi vil aktivt arbejde for indførelse af ny teknologi og viden, sådan at påvirkninger af natur og omgivelser nedbringes/minimeres 
  • Vi vil forudse forandringer og være parate til at tackle nye miljømæssige udfordringer sammen med myndighederne
  • Vi vil skabe løbende forbedringer sammen med flyselskaber og øvrige aktører i lufthavnen.
  • Vi vil åbent orientere både internt og eksternt om udviklingen i Billund Lufthavns påvirkning af miljøet. 
  • Vi vil gennem oplysning og træning øge medarbejdernes miljøbevidsthed, så miljømæssige hensyn vægtes højt i det daglige arbejde, både når det gælder indkøb, vand- og energiforbrug samt emissioner af støj, røg, partikler og lugt

Projekter og netværk

For at få inspiration til forbedringer og tiltag har vi partnerskab i Green Network, et frivilligt netværk med fokus på CSR og herunder miljø. I partnerskabet afleverer vi frivillig miljøredegørelse hvor vi forpligter os til at have fokus på løbende forbedringer på miljøområdet. Der skal udarbejdes en miljørapport hvert 3. år hvor der opstilles mål og handleplaner for de næste 3 år.

Miljøberedskab

I lufthavnen har vi en række procedurer og instrukser, der skal begrænse omfanget af driftsforstyrrelser og uheld. Hvis der sker et uheld f.eks. i forbindelse med tankningen af et fly, så sikrer vores miljøberedskab, at der ikke sker udslip til vandmiljøet, jorden og grundvandet. Samtidig sikre de korrekt og tilstrækkelig oprydning efter uheldet.

Fokusområder

Støj

Vi forsøger så vidt muligt at begrænse støjen fra lufthavnen af hensyn til vores naboer i Billund by og omkring lufthavnen i øvrigt. Det er særligt støj fra startende og landende fly. Indførelsen af et tvunget højredreje på 30 grader ved udflyvning mod vest begrænser støjgenen for vores naboer i den nordlige del af Billund by. Af samme grund begrænser vore regelsæt skoleflyvninger med store fly og helikopteroperationer, og vi tillader ikke de mest støjende flytyper at flyve fra lufthavnen om natten.

Motorafprøvninger af fly er en nødvendighed, men fordi det også støjer, er der etableret en afprøvningsplads, der er omkranset af en jordvold til skærmning af støjen.Desuden er afprøvninger begrænset til bestemte tidsrum og varighed.

Afvanding

Vi har et omfattende program for overvågning af grund- og overfladevand, der sikrer at lufthavnens drift tager hensyn til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. For eksempel har vi etableret forsinkelses- og nedsivningsgrøfter for at forhindre den nedbør, der falder på vores areal, i at overbelaste områdets vandløb.

I vinterperioden er vi af sikkerhedsårsager nødt til at benytte afisningsmidler på banerne, taxiveje, platforme og fly. De midler, der anvendes på lufthavnen, indeholder henholdsvis glycol (fly) og natrium-/kaliumformiat (banerne). Vi undgår spild ved at afise flyene på en speciel platform, hvorfra vi kan opsamle resterne til kontrolleret udledning til renseanlæg.

Affald

Lufthavnen har væsentlige mængder affald fra selve lufthavnen, dertil kommer affald fra flyene og de eksterne. Vi er omhyggelige med sortering og håndteringen af vores affald. Lufthavnen har en affaldshåndbog, som foreskriver korrekt sortering og håndtering og lufthavnen stiller en indsamlingsordning til rådighed for de eksterne på lufthavnen.

Energi

Vi forsøger løbende at optimere og minimere lufthavnens energiforbrug. Lufthavnen har skiftet størstedelen af alle lyskilder til mere energibesparende alternativer, ligesom der kontinuerligt arbejdes på optimal drift af varme- og ventilationsanlæg. Terminalbygningen køles om sommeren med grundvand, der recirkuleres, hvilket medfører et 80% mindre energiforbrug end ved køling med traditionelle eldrevne kompressorer.

Lufthavnen skifter løbende kørende materiel ud med mere energirigtige el-køretøjer og almindeligt diesel er udskiftet med partikelreduceret diesel, hvilket også forbedre arbejdsmiljøet på forpladsen.